Hvert år inden udgangen af første kvartal afholdes generalforsamling. Generalforsamlingen følger foreningens vedtægter.Umiddelbart efter at selve generalforsamlingen er der som regel et indlæg eller to. Det kan feks. være eksempler på foreningens arbejde i det forløbne år.

Der har bl.a. været indlæg om slægtsforskning, om tegneren Hakon Bang, om geologien omkring Horsens Fjord. Endvidere har der været foredrag om geologien ved Horsens Fjord, om Vær Kirke og om Stensballe Skov.

Der har der været vist film fx. om landbrugslivet i midten af forrige århundrede og filmen om Vær Kirke "Se min smukke kirke".

Efter generalforsamlingen i 2017 fortalte Jørgen Hansen om Endelaves og Vorsøs historie.

Ved  generalforsamlingen i marts 2018 fortalte tre af lokalarkivets medlemmer om de bøger med lokalhistorisk indhold, som de havde udgivet i 2017. 


 Som det ses har indlæggene været af et meget varieret indhold, og både de og det fælles kaffebord har været medvirkende til, at Stensballe Lokalhistoriske Arkiv samler flere medlemmer til generalforsamlingen end mange andre foreninger kan gøre. Der er som regel fuldt hus, hvilket vil sige 100 - 110 personer.

Af indkaldelsen til højre kan læses om foredraget efter generalforsamlingen i marts 2019
 

Referat af genralforsamling 2019
 

 Der indkaldes til ordinær generalforsamling 

 onsdag den 13. marts 2019
kl. 1900

i café’en på Nørrevang, Brådhusvej 50, Stensballe

 

DAGSORDEN

1.  Valg af dirigent

2.   Bestyrelsens beretning for det forgangne år

3.   Aflæggelse af det reviderede regnskab

4.   Fremlæggelse af budget for det kommende regnskabsår og fastlæggelse af kontingent

5.   Indkomne forslag

      Forslag fra medlemmerne skal være bestyrelsen i hænde senest en uge før generalforsamlingen

6.   Valg af:

           a)    Bestyrelse:            
                      På valg er:

                          Jens Pii Johannessen (modtager genvalg)

                          Jens Troense (modtager ikke genvalg)

                           Else Krag (modtager genvalg)

                           Finn Skriver Laursen (modtager genvalg)                                                       

           b)    Suppleant:      På valg er Jørn Christensen
                                         (modtager genvalg)

           c)     Revisor:         På valg er Poul Wagner Sørensen
                                       (modtager genvalg)

           d)    Revisorsuppleant:   På valg er Søren Kragelund
                                                   (modtager genvalg)

7.   Eventuelt

----------------------------

Efter generalforsamlingen vil Arkæolog Christoph Briese MA, Kultur og Medborgerskab, Horsens Museum fortælle om  

 

Vær og Nørrestrand i ældre jernalder

Forud for byggemodning til en parcelhusudstykning ved Stensballe nordøst for Horsens, har Horsens Museum fra december 2016 til april 2017 foretaget en arkæologisk undersøgelse af et godt 2 ha stort areal.

Undergrunden gemte på udstrakte og usædvanligt velbevarede kulturlag fra både yngre stenalder og ældre jernalder med righoldige overfladefund fra begge perioder.

På arealet blev der registreret knap 1500 forhistoriske anlæg. Som de ældste nævnes en fladmarksgrav fra enkeltgravskulturen med to gravlæggelser, samt en gravhøj fra ældre broncealder med tom centralgrav. Enkelte stolpehuller kan sandsynligvis henføres til stenalderen, men de fleste dateres dog til yngre førromersk jernalder (periode II-III) og ældre romersk jernalder. Ligeledes dels til yngre stenalder og overvejende til ældre jernalder dateres mindst 150 store og små grubekomplekser og gruber med diverse funktioner, både til materialetagning og lignende, eller for eksempel som nedgravninger med en funktion som forrådskammer i huset.

Den foreløbige optælling af anlæg omfatter også 45 hustomter. Det er typiske treskibede huse med henholdsvis seks, fire og tre sæt tagstolper samt enkelte firestolpeanlæg. Disse afspejler de forskellige funktioner husene har haft, for eksempel til beboelse, til håndværk eller gårddrift. I øst-enderne af nogle af de store beboelseshuse blev der fundet stalde, og i andre nedgravede kældre. Få huse kunne påvises i to faser eller med små ombygninger og reparationer.

Meget usædvanlig for egnen er tre små karakteristiske gårdenheder, som bestod af et mindre hus til beboelse, og enten et hus med nedsænket gulv eller en nedgravet kælderbygning. Sammenlignelige hustyper kendes hidtil kun fra det sydøstlige Vendsyssel.

Et rigt fundmateriale blev hjemtaget, flintredskaber og -afslag fra yngre stenalder samt keramik fra yngre førromersk og ældre romersk jernalder.

 

Der kan købes kaffe og kage (kr. 30,-).
Af pladshensyn må vi bede om tilmelding til foredraget og kaffen (”først til mølle”) senest søndag den 6. marts til Jens Pii Johannessen, tlf. 2819 4251, e-mail: stensballearkiv@gmail.com

 

Jens Pii Johannessen
formand


Lav din egen hjemmeside med mono.net