Referat af generalforsamling 2024

Onsdag den 20. marts, kl. 19:00. Formanden Jens Pii Johannessen indledte med at byde hjertelig velkommen og oplyste derefter, at først skal vi have afviklet generalforsamlingen, efterfulgt af en pause med kaffe/te og kage.  Der opkræves 30 kr. pr. deltager som betaling. Derefter foredrag om Serridslevgaard gennem tiderne. Men først starter vi som vi plejer med en sang, og det er: ”Det er i dag et vejr”.   

1. Valg af dirigent

2. Vedtægtsændringer

Formanden forklarede, at ved foreningens start blev bestyrelsesantallet vedtaget til at være 6 personer. Men ved en eventuel afstemning i bestyrelsen vedrørende et forslag af stor betydning for arkivet, kan resultatet blive 3-3. For at imødegå dette, er forslaget til vedtægtsændringen, at bestyrelsen består af 5 medlemmer. Kan I godkende med håndsopretning ? – Umiddelbart set rakte alle hånden op, hvorved ændringen var vedtaget. Ligeledes var der foreslået, at bestyrelsens beretning blev delt op i bestyrelsens beretning og arkivets beretning. Dette forslag til ændring i vedtægterne blev ligeledes godkendt. Vedtægtsændringerne er blevet skriftligt godkendt af SLA – Sammenslutningen af Lokal Arkiver.

Bestyrelsens beretning for 2023

Vi har indtil dato udsendt 144 Persillekræmmere. De kan alle ses på vores hjemmeside, hvis man er medlem, ellers må man henvende sig i arkivet på mandage mellem kl. 10 og 12, eller på et andet tidspunkt efter aftale med arkivlederen. Arkivet har indsendt de krævede data til Kulturministeriet, og arkivet har deltaget i Horsens Kommunes Arkivsamvirke.

Jens Pii afsluttede bestyrelsens beretning med at oplyse, at vi på grund af de stigende omkostninger på brevforsendelse med Post Nord til nu 25 kr. for et alm. brev, har bedt alle vore medlemmer udenfor Stensballe, om at oplyse deres e-mail adresse. Jens Pii afsluttede med at takke registreringsgruppen for deres store indsats, en tak til kuvertudbringerne, en tak til bestyrelsen, en tak til Cafe personalet og tak til musikken.

Dirigenten spurgte, om der var kommentarer til beretningen, det var der ikke, hvorfor den blev godkendt med applaus.

Arkivets beretning for 2023

Hver mandag i ni måneder om året møder Grete, Kaja, Anni og Per op i arkivet.

I vil blive præsenteret for nogle af de ting, vi har arbejdet med, og hvad der i øvrigt er sket i 2023.

Grete har bl.a. fået vore kort rettet ud (de har ellers ligget rullet sammen) og registreret dem, efterfølgende er de kommet til at ligge plant i en syrefri æske med syrefrit papir imellem. Nu kan vi hurtigt finde de kort vi søger.

Kaja har bl.a. registreret Gejlagers bøger – plus andre bøger – vi har stadigvæk mange dubletter, som vi gerne deler ud af.

Anni har bl.a. registreret og arkiveret de mange avisudklip, vi har haft liggende.

Per hjælper lidt rundt omkring – snakker med evt. besøgende og registrerer billeder.

Registreringen foregår i et web baseret program, der hedder Arkibas – som overfører til arkiv.dk. Arkiv.dk er tilgængelig for alle.  Når man går ind på Arkiv.dk og søger, og hvis man vil vide yderligere om det fremsøgte, kan man skive til arkivet.

Vi får engang imellem en forespørgsel via arkiv.dk, typisk om billeder og nogen gange om rettelser – det er dejlig, når der er nogen, der gider skrive til os.

Særlige henvendelser.

Vi har haft en henvendelse vedrørende et billede fra Frysehuset. Det er to lokalarkiver på Fyn, der laver et skrift som hedder “Folk & Fæ”. I det kommende nr. er der bl.a. en artikel, der handler om Andelsbevægelsen, hvor de har brugt et billede fra Stensballe Frysehus.

Vi har leveret to billeder om sprøjtning af marker, hvor vi ved årets udgang fik en bog “Dansk Landbrugsflyvning”, som vi havde leveret de to billeder til.

Besøgende i Arkivet.

Vi har haft en del besøgende i årets løb (en del flere end året før), det er vi rigtig glade for – et af besøgende var helt fra Brøndby ved København, hvor vi fik billeder af sognerådsformand Laues Jørgen Karlsen, Bygaden 94 “Bakkely”.  Så bare kom på besøg, hvis I har spørgsmål eller noget, I mener vi kan bruge i arkivet.

Afleveringer.

Vi har fået en del om Vognmand Svend Aage Frederiksen, Tværvej 1. Sønnen Svend Erik Frederiksen har afleveret en del, og han har skrevet om sin far, og dette er omskrevet til en Persillekræmmer på 8 sider, som kommer i efteråret i år.

Aage “Ringer” Nielsen, ringer og graver ved Vær Kirke. Jeg fik ad omveje kontakt til Aages barnebarnet, Hanne. Jeg har sammen med Hanne besøgt Aages datter, Tove. Vi sad ved Tove i ca. 3 timer, hvor hun fortalte om sin far og hendes hjem, blandet med hendes egen historie. En super oplevelse at høre alt det spændende, hun fortalte.

Fra Hessellund Teglværk har vi modtaget skøder, pantebreve, slutsedler, breve m.m. – en guldgruppe.

Fra Byarkivet fik vi et avisudklip om Postkører Jens Christensen: “Den sidste Kgl. Danske Postvogn” på strækningen Horsens -Stensballe. Artiklen om Postkører Jens Christensen: “Den sidste Kgl. Danske Postvogn” på strækningen Horsens Stensballe er nu omdannet til en Persillekræmmer.

Fotoalbum.

I årets løb har vi fra forskellige personer lånt nogle albums, som er blevet scannet/kopieret.

Særlig fremhæves et album med 411 billeder og programmer fra Dilettantforestillinger i Serridslev Forsamlingshus i perioden 1974 til 2023.

Andet.

En 16 mm. film fra Østergaards Frøavl, en “Reklamefilm” til udstilling i 1950 har vi fået overspillet til DVD – den kan lånes, hvis det har interesse.

Vi har deltaget i både Nørrevangs Sommermarked og Julehygge, hvor vi havde flere hendvendelser og nye medlemmer.

Den 11. november holdt vi Arkivernes dag – Jens, Else og jeg deltog. Der var en 12-15 besøgende, som var meget interesserede og blev længe. Efterfølgende har der været yderligere besøg om mandagen. Vi fik tre nye medlemmer.

Der er enighed om, at vi skal holde Arkivernes dag 2024 med et større sæt-op.

Arkivets udvikling.

Hyldemeter (vi har 19 m) øget med 1,5 m.

Antal billeder er øget med 332 billeder til nu i alt 29415 billeder

Antal registrerede dokumenter m.m. til 1400 i alt.

Pladsforbrug 8,4 Gb er en forøgelse på 1 Gb.

Antal visninger på arkiv.dk med 1795 visninger er lidt mindre end i 2022.

Tak for ordet.

Det var ingen spørgsmål til det oplysende referat med billeder fra bl.a. arkivrummet, som blev godkendt med stort applaus til Per.

4. Aflæggelse af det reviderede regnskab

5. Fremlæggelse af budget for det kommende regnskabsår og fastlæggelse af kontingent

Forslaget blev velvilligt modtaget, og godkendt med applaus. 

6. Indkomne forslag

Der var ingen indkomne forslag.

7. Valg

Poul Erik Schreiber (villig til genvalg), genvalgt med applaus.

Birger Prahl (villig til genvalg), genvalgt med applaus.

Jørgen Hansen (ønsker ikke genvalg).

b) Suppleanter:

Mogens Rasmussen (villig til genvalg), genvalgt med applaus.

Børge Terp (bestyrelsens forslag), valgt med applaus.

c) Revisor: På valg er Poul Wagner Sørensen (ønsker ikke genvalg).

d) Revisorsuppleant: På valg var Oddur Gislason (modtager genvalg), genvalg med applaus.

8. Eventuelt

Der var ikke noget til eventuelt

Dirigenten gav nu ordet til formanden, som takkede dirigenten for god ro og orden og fortsatte:

Kære Jørgen. Vi vil gerne hædre dig for 20 års tro tjeneste i bestyrelsen.

Du startede som bestyrelsesmedlem i 2004, 2 år efter i 2006 blev du næstformand, 3 år efter i 2009 blev du formand, 7 år efter i 2016 overdragede du stafetten til mig og blev bestyrelsesmedlem, 8 år efter nu 2024 ønsker du at træde tilbage og gå på pension.

Du har afholdt kurser i slægtsforskning (som jeg bl.a. deltog i), Du har sammen med Poul Holm gennemført byvandringer,

Du har udgivet nogen rigtig gode Persillekræmmere, Du har holdt flere foredrag her i Nørrevangs Cafe´,

Du har været en god mand for Arkivet. Tak Jørgen.

Modtag venligst denne lille erkendtlighed. (Formanden overbragte Jørgen 3 gode flasker rødvin.)

Jørgen blev fra salen takket for sit store arbejde for arkivet med kraftigt applaus.

Formanden proklamerede herefter, at der nu ville blive serveret kaffe/ te og kage.

Foredraget er gengivet i uddrag under hjemmesidens fane: “Foredrag“.

De fremmødte kvitterede med stort applaus til Jens for det fyldige foredrag med et stort billedmateriale.

Stensballe, den 10. april 2024

Jens Pii Johannessen, formand            Søren Pedersen, dirigent                  Poul Erik Schreiber, sekretær referant)  

……………………………………………..……    …….…….………………………………………         ………………………………………………………………..…..…

Bestyrelsen konstituerede sig ved bestyrelsesmødet: Mandag den 8. april 2024 som følger:

FormandJens Pii Johannessen
NæstformandMogens Rasmussen
KassererElse Krag
SekretærPoul Erik Schreiber
BestyrelsesmedlemBirger Prahl

Bestyrelsessuppleant: Ib Jul Hansen

Revisor:   Oddur Gislason

Revisorsuppleant:  Børge Terp

Arkivleder: Per Kjærulff.

Bestyrelsens adresser og telefonnumre kan ses her på hjemmesiden under fanen: Om Arkivet – bestyrelsen

Til generalforsamlingen var der  85 tilmeldte. Arkivet har 185 husstandsmedlemmer og 10 erhverv /foreninger.