Referat af generalforsamling i 2023

Referat af generalforsamling i Stensballe Lokalhistoriske Arkiv onsdag den 22. marts 2023.

Formanden Jens Pii Johannessen indledte med at byde hjertelig velkommen, og fortsatte: Vi skal som sædvanlig igennem et større program. Først skal vi have afviklet generalforsamlingen, efterfulgt af en pause med kaffe/te og kage.  Der opkræves 30 kr. pr. deltager som betaling Derefter vil foredragsholder Mogens Rasmussen fortælle om Natuglerne – drenge i FDF Horsens, der under 2. verdenskrig tog kampen op mod den tyske overmagt. Vi starter som vi plejer med en sang.  

1. Valg af dirigent

Formanden fortsatte derefter: ”Er der nogle forslag fra forsamlingen til en dirigent? Da dette ikke er tilfældet, foreslår bestyrelsen Søren Pedersen”. Efter applaus gav formanden ordet til Søren. Søren takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var rettidig indvarslet i.h.t. vores vedtægter. Søren gennemgik derefter dagsordenen, og gav efterfølgende ordet til formanden for bestyrelsens beretning.

2. Bestyrelsens beretning for det forgangne år

Formanden Jens Pii Johannessen aflagde bestyrelsens beretning med følgende: Vi har i 2022 udsendt seks Persillekræmmere: ”Fjordkroen”, ”Postkort fra Stensballe 3”, ”Husodde”, ”Postkort fra Stensballe 4”, ”Barndommen ved Strandskoven” og ”Huse ved Elbæk Strand skal gøres lovlige

Vi har indtil dato udsendt 139 Persillekræmmere. De kan alle ses i vores arkiv på mandage mellem kl. 10 og 12, eller på et andet tidspunkt efter aftale med arkivlederen eller et bestyrelsesmedlem.

Hvis der er medlemmer, som mangler en eller flere tidligere udgivne Persillekræmmere, skal de være velkommen til at få dem udleveret i Arkivets åbningstidspunkt eller efter aftale med et bestyrelsesmedlem.

Arkivet har i begyndelsen af året indsendt de krævede data til kulturministeriet.

Arkivet har deltaget i Horsens Kommunes Arkivsamvirke, sammen med øvrige lokale arkiver i Horsens Kommune, hvor man drøfter fælles opgaver og udveksler erfaringer.

Vi har haft en del henvendelser i 2022 – her vil blive oplæst de væsentligste:

Arkivet har fået en forespørgsel om, hvorfor Vær Kirke ligger så langt fra Stensballe, Der er blevet sendt noget materiale, der forklarer forskellige teorier om dens placering.

Via arkiv.dk har vi fået en forespørgsel om Mads Andersen Tellerup. Arkivet har sendt et notat: “Skovfogeder i Stensballe Skov”, som giver nogle svar.

Vi har haft besøg på arkivet af en person, der søgte oplysninger om sin far, Olaf Jørgen Jensen, lærer på Stensballe skole fra 1939 til 1941.

Vi havde et skolebillede, hvor han var på. Vedkommende blev ved samme lejlighed medlem af arkivet.

Den 26. januar havde vores arkivleder Per Kjærulff en gruppe fra Sct. Georgs Gilderne på en vandretur i det gamle Stensballe.

Arkivet har modtaget noget materiale fra Anders Vinther Jacobsen’ dødsbo. og senere får vi sikkert også nogle billeder.

Arkivet er færdig med materialet fra Vær og Nebel menighedsråd (9 arkivkasser), og har også færdig gjort arkivalier fra Meldrupgaard, og fire mapper fra ”Grundejer-foreningen Stensballe Strandvej”.

Arkivet har haft samtaler med Finn Andsager om nogle gymnastikbilleder, og fået navne på personerne på billederne. 

Vi har modtaget gamle skolebøger fra Aage Højmark.

Der har været Arkivsamvirkemøde her i Stensballe den 26. april.

Arkivet har fundet nogle fine plakater fra Østergaards Frøavl, som er ved at blive sat op i gangarealet nede i stueetagen.

Arkivet deltog på Nørrevang Sommermarked, hvor der var en del interesserede og mange spørgsmål. Der blev tegnet 3 nye medlemmer, og ’en kom og afleverede 10 billeder (7 stk. var familiebilleder, 1 stk. fra en skolekomedie, 1 stk. fra Østergaards Frøavl og 1 stk. skolebillede).

Der var også en forespørgsel vedr. Odderbanen, specielt om Oldrup Station. Arkivet har efterfølgende sendt noget materiale.

Arkivet har fået en henvendelse ang. et skolebillede fra Haldrup Skole. Vi har sendt en kopi af billedet.

Arkivet har fået en henvendelse vedr. ”Beretning om Teglværkernes Salgskontor i Horsens”. Vi har med forfatterens tilladelse sendt vedkommende en kopi.

Arkivet har fået to billeder i ramme fra Johannes Eskerod. 1 stk. luftfoto af gården i Bjergene og 1 stk. Geodætisk Institut kort dateret Horsens, 1962. 

Arkivet har registreret bøger i Arkivet – i første omgang Gejlagers bøger.

Per Kjærulff blev bedt om at besøge ”Mandeværelset” i Vær Kirkes Sognegård onsdag d. 2. november og fortæller om Østergaards Frøavl. 

Vi har haft besøg af en person, som ønskede oplysninger om Serridslev Mølle. Arkivet har efterfølgende sendt et luftfoto af møllen, samt nogle artikler om Nebel, Serridslev og Bleld, hvori møllen bliver omtalt.

Vi har haft en henvendelse fra en person, der havde nogle billeder af Kamma og Morten Christian Ladegaard, Rold ved Blirup Vandmølle. Personerne er hendes mormor og morfar fra Odder. Arkivet har fået kopi af billederne.

Der har været forespørgsel via Facebook om Fødeklinikken på Jespersvej 17. Arkivet har sendt et luftfoto af Jespersvej 17. Efterfølgende har vedkommende haft et møde med bestyrelsesmedlem Jørgen Hansen, som ved en hel del om Fødeklinikken. Der bliver udsendt en Persillekræmmer om fødeklinikken.

Arkivet har fået billeder fra Stensballegaard, bl.a. 2 billeder af tjenestepiger. Et klassebillede fra Stensballe Skole fra sidst i 1930’erne, et luftfoto af Vær Kirke og Benzin rationeringskort.

Vi har haft en henvendelse vedrørende gartner Otto Winther på Stensballegaard. Vi har sendt Persilkræmmere nr. 62 og nr. 110.

Arkivet har fået en henvendelse fra Vær- Nebel Menighedsråd, om der har været et gelænder ved indgangen til Vær Kirke. Man spørger, fordi der er huller i trædestenene til indgangen til kirken. Arkivet har kigget alt arkivmateriale igennem, og har ikke fundet noget der indikerer, at der har været et gelænder.

Vi har fået 12 stk. farve luftfotos af Stensballe (1983) fra Horsens Byarkiv.

Vi har modtaget billeder og diverse arkivmateriale vedrørende tidligere Vognmand Svend Aage Frederiksen, Tværvej 1, og vi er blevet lovet flere billeder.

Der har været en henvendelse fra en kandidatstuderende fra Kolding Design Skole vedr. Stensballe Andelsfrysehus på Tværvej. Henvendelsen gik ud på, om det stadig er i brug. Vi har svaret, at det er det ikke og sendt Persillekræmmer nr. 57, som omtaler Stensballe Frysehus.

Vi er blevet kontaktet af en mand, som er ved at skrive en bog om Dansk Landbrugsflyvning. Vi har et billede, som viser en flyver der sprøjter pulver ud over markerne. Vi har sendt ham en kopi af det billede, og han har lovet at vi får et eksemplar af bogen, når den er færdig.

Der har også været en henvendelse vedr. et billede, som viser Else Pedersen, Stensballe Kro, men vi ved ikke hvad vedkommende vil – har derfor skrevet til vedkommende, men endnu ikke modtaget noget svar.

*******************************************************************

Så er det mig meget magtpåliggende at nævne registrerings-gruppen, som gør et kæmpe stykke arbejde. De fire mennesker, som udgør registreringsgruppen, møder troligt op hver mandag fra kl. 10 til 12, hvor de sørger for at sorterer og registrere arkivalierne, der allerede findes i arkivet, og alle de nye der kommer. Dette er vigtigt, for at alle kan gå ind og se på www.arkiv.dk, hvad vi har i Arkivet og dermed kan få glæde af det materiale vi har. Vi kan jo heller ikke selv svare på alle de henvendelser vi får, hvis ikke vi har mulighed for at søge svarene frem – der er ingen, der kan huske alt det, vi har liggende i arkivet.

Registreringsgruppen består af Kaja Skytte Olesen, som har været med til at stifte arkivet, og var sekretær i 14 år og de sidste 11 år har været med i registreringsgruppen. Grete Engsig-Karup og Per Kjærulff har været med i registreringsgruppen i de 11 år, som den har eksisteret, og Anni Dalby har været med i registreringsgruppen i ca. 1½ år. Per har været arkivleder i ca. 5 år, og i november 2022 afsluttede han arkivlederuddannelsen. Derudover bør det også nævnes, at vi har fået 19 nye medlemmer i 2022, og at Bjarne Homann har skaffet en stor del af dem, tak til Bjarne.

Kuverterne I finder i jeres postkasser fra arkivet, har været pakket og bragt ud af frivillige. Dette betyder en besparelse på næsten 2.000 kr. til porto hos Post Nord. En stor tak til de frivillige udbringere.

Det viser sig at mange mennesker ikke kender til at Arkivet eksisterer, og derfor er det vigtig, at vi alle er med til at gøre Stensballe Lokalhistoriske Arkiv kendt. Dermed kan vi også øge antallet af medlemmer, som vil hjælpe på arkivets økonomi. Endelig bør det vel også lige nævnes, at Stensballe Lokalhistoriske Arkiv havde 25 års jubilæum i 2022, idet Arkivet blev stiftet i 1997.

Tak til registreringsgruppen for jeres store indsats, tak til kuvertudbringerne, og tak til bestyrelsen for den interesse I udviser, og til sidst en tak til cafe´personalet for borddækning, kaffe og kage. Alle arbejder frivilligt og uden løn, og betaler kontingent ligesom alle I andre.

Det var ingen spørgsmål til referatet som blev godkendt med applaus.

3. Aflæggelse af det reviderede regnskab Vor kasserer Else Krag havde fået regnskabet godkendt af vor revisor Poul Wagner Sørensen, og regnskabet blev vist med PC-projektor i stort format på væggen. Else nævnte vore firmaer og foreninger, og gennemgik derefter resultatopgørelsen med årets resultat på -6.180 kr. mod et budgetteret resultat på 0 kr. Den største afvigelse var på arkivmateriale, derudover PC-tilbehør, hvor vi måtte investere i en ny PC-projektor, og yderligere trykning af 6 Persillekræmmere og indbydelser, som var steget væsentligt. Egenkapitalen er pr. 1.01.2022 på 56.001 kr., og med årets underskud på – 6.180 kr. er vore passiver i alt på 49.821 kr. Regnskabet blev enstemmigt godkendt med applaus af de fremmødte.

4. Fremlæggelse af budget for det kommende regnskabsår og fastlæggelse af kontingent – Else Krag fremlagte budgetforslag for 2023med årets resultat på 0 kr. Kontingentet er uændret: 100 kr. for husstande og 200 kr. for firmaer og foreninger.

Forslaget blev velvilligt modtaget, og godkendt med applaus. 

5. Indkomne forslag

Der var ingen indkomne forslag.

6. Valg

a) Bestyrelse: På valg var:

Jens Pii Johannessen (villig til genvalg), genvalgt med applaus.

Ib Jul Hansen (villig til genvalg), genvalgt med applaus.

Else Krag (villig til genvalg), genvalgt med applaus

b) Suppleant: Jørn Christensen (ønsker ikke genvalg). Der var ikke fra forsamlingen forslag til ny suppleant, hvorfor bestyrelsen foreslog Mogens Rasmussen. Denne valgtes enstemmigt med applaus.

c) Revisor: Poul Wagner Sørensen (villig til genvalg), genvalg med applaus.

d) Revisorsuppleant: På valg var Oddur Gislason (villig til genvalg), genvalg med applaus.

7. Eventuelt

En forespørgsel fra salen om forhindringer på stranden ved husene i Strandskoven blev besvaret af Per Kjærulff.

Dirigenten gav nu ordet til formanden, som takkede dirigenten for god ro og orden og sagde, at der nu ville blive serveret kaffe/ te og kage.

Foredrag af Mogens Rasmussen med billeder på storskærm

Derefter startede Mogens Rasmussen sit foredrag om Natuglerne – drenge i FDF Horsens. FDF 1. kreds Horsens havde til huse hos KFUM på Søndergade, og når kredsmøderne sluttede om aftenen, holdt patruljen møde derefter i de sene aftentimer, og deraf navnet Natuglerne. Natuglerne begyndte allerede i 1942 at gøre modstand mod den tyske besættelsesmagt. I starten var der tale om drengestreger mod tyskvenlige butiksejere, men senere blev de involveret i trykning og fordeling af illegale blade, og i 1944 udviklede det sig til sabotage rundt om i Horsens.

Mogens fortalte om hvordan det eskalerede, da drengenes leder i foråret 1944 blev fanget af Gestapo, hvorefter mange af drengene “gik under jorden”. De kom nu i forbindelse med Jens Toldstrup, der var leder af våbennedkastningerne i Jylland, og som nu oprettede sammen med folk fra Horsens en træningslejr, hvor drengene blev oplært i våbenbrug, hvorefter de blev sendt på “specialopgaver” rundt om i Jylland. Det var i forbindelse med en sådan “opgave”, at en af Natuglerne blev skudt under jernbanesabotage mellem Stilling og Skanderborg. Mogens beskrev med megen indlevelse, hvordan denne skete, og at flere af natuglerne efterfølgende blev fanget og først kom til kz-lejren i Frøslev, hvorfra fire kom videre til de berygtede kz-lejre i Tyskland. Her døde endnu en af Natuglerne i nærheden af Hannover, hvor han arbejdede med farlige kemikalier på en fabrik ved fremstilling af batterier til Ubåde. En anden med svære skader fra kemikalierne på armene blev behandlet af en tysk læge, som blev ”bestukket” med cigaretter, som var modtaget med Røde Kors pakker.

Der blev nu tid til kaffepause med m.m.

Derefter fortsatte Mogens med en meget detaljeret og medrivende beretning om de enkelte medlemmer, deres personligheder og deres videre skæbner, også her rigt underbygget med billeder.

Mogens sluttede på Nordre Kirkegård ved mindestenen for Henning Grønlund Karlsen, som blev dræbt ved jernbanesabotagen. Bagpå stenen står følgende manende vers af præsten Kaj Munk: JEG HØRTE DET RÅB OG ADLØD VEL – SKAF MIG MIT LIV TILBAGE, JEG LOVER DIG, JEG SKAL LYDE OG GØRE MIN PLIGT IGEN.

Efter afslutningen af foredraget blev Mogens kraftigt applauderet for sit spændende og medrivende foredrag, som viste os og beskrev en tid i Horsens, som satte sig dybe spor under og efter krigen.

Mogens er begyndt at søge efter emner og billeder fra Stensballe under 2. verdenskrig, og viste bl.a. et billede fra lytte- og observationsposten i Stensballe Bjerge, samt et luftfoto af Skovridergården i skoven. Dette medførte nogle bemærkninger fra salen. Hvis nogle af vore medlemmer mener, at de har relevant materiale omhandlende emnet, kan Mogens kontaktes gennem vor hjemmeside: www.stensballe-arkiv.dk

Mogens har udgivet en bog om ”Natuglerne – en rigtig Horsenshistorie”. Denne bog kunne købes efter mødet.         

Aftenen sluttede med en sang, akkompagneret af Finn Andsager, og generalforsamlingen blev derefter afrundet af formanden efter en helt igennem vellykket aften. 

Stensballe, den 27. marts 2023

  Jens Pii Johannessen 
             formand 

      Søren Pedersen 
            dirigent       

    Poul Erik Schreiber

          sekretær og referant   

*******************************************************************************************       

Til generalforsamlingen var der 75 tilmeldte. Arkivet har 185 medlemmer private og 10 erhverv//foreninger.